Pag.1/2 
Museo

01_DSC_0532_Epidauro_Loutro_tou_Asklepiou.jpg


02_DSC_0533_Epidauro_ex_voto.jpg


03_DSC_0539_Epidauro_ferri_chirurgici.jpg


04_DSC_0540_Epidauro_museo.jpg


05_DSC_0542_Epidauro_museo.jpg


06_DSC_0543_Epidauro_statua_di_ufficiale_romano.jpg


07_DSC_0545_Epidauro_Hygela.jpg


08_DSC_0547_Epidauro_statua_di_Athena.jpg


09_DSC_0549_Epidauro_statua_di_bambino.jpg


10_DSC_0551_Epidauro_sgocciolatoio_in_forma_di_leone.jpg


11_DSC_0556_Epidauro_sgocciolatoio_in_forma_di_leone.jpg


12_DSC_0558_Epidauro_museo.jpg